One thought on “SAUL”

 1. Stejarul din Iabes
  ( Saul )

  în mâna lui lancea vibrează năvalnic
  el singur şi-a tras-o pe-o piatră cu zdrele
  el singur a dat purtătorului tolba
  să-i care cu scutul şi coiful cu tot
  armura şi armele cele mai grele

  l-a uns văzătorul pe creştet în grabă
  şi spata cu treizeci de inşi de-a mâncat
  aflat-au asinii pierduţi prin Şalişa
  şi iezii şi turte de pâine cu vin
  cei trei la copacul din Tabor i-au dat

  dar el prorocind cu prorocii alături
  la Miţpa pe dealul viclean de-a rămas
  când cel prea înalt îndreptându-i simţirea
  prin gura trimisă mustrându-i sămânţa
  a scos între neamuri ascunsul din vas

  şi-a scris văzătorul în cartea cu dreptul
  poruncă din cer aşternută pe neamuri
  acasă-n Ghibea ostaşul de suflet
  să-l ducă pe el împăratul hulit
  făcut să nu vadă s-audă nimic

  Nahaş Amonitul venit-a în Iabes
  doar ochiul din dreapta să-l scoată-n ocară
  dar solii ajuns-au degrabă-n cetate
  şi boii lui falnici s-au frânt în durere
  blestemul să cadă pe toţi răzvrătiţii

  când jerfa din Ghilgal se stinse în slavă
  şi-a dat curăţia de inimă-n faţă
  mai drept văzătorul cu lumea le zise
  bătrân şi albit am ajuns până astăzi
  din locul acesta pleca-voi cu rost

  vă judec pe voi pentru faceri de bine
  când Moise şi Aaron v-au scos din Egipt
  de Domnul uitat-au îndată părinţii
  iar Domnul la Hator şi Moabul v-a dat
  să plângeţi uitarea şi dorul o vreme

  trimis-am pe Ierubaal şi Barac din ţara
  vrăjmaşului Filisten să vă şteargă de fraţi
  nu eu v-am fost slava şi liniştea-lume
  nu eu v-am călcat în picioare duşmanii
  nu eu peste neamuri v-am pus împărati

  şi-a zis văzătorul doar el înţeleptul
  pe Domnul îl cheamă la vremi de restrişte
  cu tunet şi ploaie se-arată vremelnic
  şi spaimă de moarte sădeşte în voi
  slăviţi-l ca bunul din cer să se mişte

  de nu veţi pierii cu-mpăratul alături
  de nu vă veţi teme de numele meu
  nimic nefolosul ninic va aduce
  poporul ales şi poporului meu
  îi sunt peste veacuri alături la greu

  şi lui îi sunt singur stăpân Dumnezeu

  un altul de leu şi de urs izbăvit
  tăiaţi două sute au fost de pârlog
  scăpat pe ferestră cu fuga la Rama
  de Mical soţie ascuns prigonit
  cu suliţa-n ziduri de-acuma zălog

  ca pâinea sfiinţită pe cel căutat

  departe pe munte la Betel şi Micmaş
  oşteni două mii aşteaptă răspunsul
  iar alţii-n Ghibea cu fiul alături
  cu groază şi ură stârniţi Filistenii
  au strnâs ca să lupte o mie de cară

  aduse în grabă şi arderea toată
  cu jerfa-n zadar mulţumirea uitară
  pe Domnul punând-l în cumpănă strâmbă
  evreii trecură Iordanul în spaime
  călăreţi şase mii Filistenii îi urmară

  dar el învrăjbitul de Domnu-n poruncă
  îşi strigă chemarea de azi şi de ieri
  şi nimeni nu-l vede pe câmpul de luptă
  şi nimeni n-aude ce spune la greu
  pe vorbe l-apasă cu mii de poveri

  dreptatea lui alta-i dreptatea din cer

  ce soartă nebună mă frânge întruna
  de patimi mă scurg din greşeală-n greşeală
  şi tac văzătorul cu Domnul de-o vreme
  mă fură vrăjmaşul pe câmp de bătaie
  şi-n creieri îmi urlă ciudată sminteală

  războaie putrtat-am cu neamuri o mie
  El Domnul pe mână vrăjmaşul mi-a dat
  pe Amon cu Edom şi regii din Ţeba
  pe toţi Filistenii din corturi şi taberi
  pe toţi netăiaţii pe toţi i-am tăiat

  greşit-am eu unul cu voie nătângă
  păcate se-ntind ca săgeţile-n corzi
  iertat-am Chemiţii chemat-am pe Iuda
  din Şur şi Havila la luptă cu luptă
  lovit-am duşmanul şi noapte şi zi

  ce faptă mă umple de-atâta ocară

  greşita-i o rege cruţându-l pe Agag
  cu boii şi oile slabe-n pământ
  să înşeli tu porunca cerească pe câmpuri
  stăpână doar sabia fie şi tu
  nimic să zdrobească al tău legământ

  doar harpa copilului răul să-l stingă
  când el uriaşul se-ntoarce la treabă
  Iar piatra se scurge din coif în ţărână
  şi tremură-n spaime armia fugară
  de rege poporul se leapădă-n grabă

  stârnita-i pe Domnul mânia te paşte
  a zis văzătorul din morţii peste noapte
  la lupta te-ndeamnă cu tabăra toată
  şi sânge va curge şi panică-n corturi
  un altul va bate duşmanul de moarte

  în capul lui cerul pământul de-a valma
  se-nvârte cu semne prorocii se-ntrec
  si strigă să iasă cu spor la bătaie
  veniţi să luăm pradă vite şi oi
  înfrânt-am pe neamul lui Amalec

  îndură-se Domnul de noi Israel

  departe pe munte Ghilboa fugarii
  aşteaptă zadarnic un rege răpus
  ce mână vrăjmaşă mă umple de sânge
  ce arme îmi sfâşie trupul lovit
  ce soare se stinge devreme-n apus

  pierdut strigă unsul pierdut istovit

  armura mi-apasă suflarea greoaie
  din urmă săgeţi zeci şi zeci m-au ajuns
  uitat sunt de domnul uitat sunt de lume
  uitaţi îmi sunt fiii de lance răpuşi
  sunt singur cu robul pe câmp nepătruns

  în sânge se scaldă trufia mea stearpă
  mă cer Filistinii în lanţuri să pier
  în vârful de spada m-aruncă blestemul
  înfrântă oştirea-i aiurea pe dealuri
  înfrânt sunt o Doamne înfrânt Israel

  vitejii din Galad pe noapte călcară
  şi duseră morţii apoi în cetate
  amarnic jelindu-i scoţându-i din pietre
  pe capul şi trupul măritului rege
  jurară cu luptă să facă dreptate

  acolo în Iabes pe umbre de veacuri
  din oasele arse stejarul de-o lume
  îşi trage cuminte pe frunze şi ziduri
  sămînţă din sevă şi trup din cenuşa
  întâiului rege întâiului nume

Comments are closed.